Yapı Aplikasyon Projesi (HUS)

Parsele ait kadastral aplikasyon krokisine dayanılarak, vaziyet planına ve bağımsız bölüm planlarına göre yapının araziye ve katlara aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ve imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre yapı, bağımsız bölümleri, eklenti, müştemilat, teknik altyapı ve parsel köşe nokta koordinatlarının ve yer kontrol noktaları ile röper alınacak noktaların elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının BÖHHBÜY standartlarında üretilerek gösterildiği projeyi ifade eder.
Üzerine yapı yapılacak parselin, Mimari proje öncesi (kot ve hat) krokisine esas olacak komşu ve yakın çevresi ile birlikte yapılacak her türlü yatay ve düşey ölçümler (etüt) yapılır ve başlangıç kotu imar planı altlığı halihazır haritaya bağlanır.
Yapı aplikasyon projesi; parsele inşa edilecek yapıların, eklentilerinin, müştemilatın ve teknik alt yapıların konumlarını gösteren; parselin kadastral aplikasyon krokisi, imar durumu, yapı yaklaşma mesafeleri, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, yer kontrol noktalarına dayalı biçimde, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, BÖHHBÜY ve Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde müellif SHKM tarafından düzenlenir ve imzalanır. Yapı ruhsatı aşamasında ilgili kuruma mimari proje ile birlikte verilir ve onaylandıktan sonra kesinleşir.
Yapı aplikasyon projesi müellifi ve yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetini üstlenen SHKM yapı ruhsatının ilgili yerlerini imzalarlar.